fbpx

אישורים והיתרים

אישורים, היתרים ותקנים בינלאומיים שניתנו לחברת אוויר

ת"י 9001:2008 ISO

תקן בינלאומי המגדיר דרישות לניהול מערכת איכות

עמידה בדרישות התקן מעידה כי הארגון:

 

1. מסוגל לספק באופן עקבי מוצר העומד בדרישות הלקוח ובדרישות תחיקתיות ישימות.
2. חותר להגביר את שביעות רצון לקוחותיו באמצעות יישום אפקטיבי של מערכת האיכות בארגון, מיישם תהליכים לשיפור מתמיד של המערכת באמצעות הבטחת התאמה (CONFORMITY) לדרישות הלקוח ולדרישות תחיקתיות ישימות.