fbpx

תעשיות גומי עין שמר

התקנת מתקן מסוג קארטרידז

שינוע חומר מ 3 נקודות ליטוש גומי במקביל. הפרדה ראשונית באמצעות קדם מסנן מסוג ציקלון,

מערכת סינון מסוג קרטריג' בשטח סינון של 90 מ"ר וביעילות סינון של 99% ואיסוף החומר למיכל בעל שליפה מהירה.
בארובת הפליטה הותקנה נקודת דיגום לבדיקות היחידה לאיכות הסביבה ,והמערכת עברה בהצלחה את בדיקות היחידה